Општа акта

Image
Odluka o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom
Preuzmi
"Službeni list grada Šapca" broj 11/19
Image
Pravila rada distributivnog sistema prirodnog gasa JKP "Toplana - Šabac"
Preuzmi
Saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije od 16.07.2015.
Image
Odluka o osnivanju savetodavnog tela za zaštitu potrosača
Preuzmi
Image
Tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije za krajnje kupce
Preuzmi
"Službeni list grada Šapca" br. 11/2019
Image
Odluka o formiranju zona toplifikacije i gasifikacije
Preuzmi
"Službeni list grada Šapca" br. 11/2019
Image
Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije JKP "Toplana - Šabac"
Preuzmi
"Službeni list grada Šapca" br. i Odluka gradskog veća 06-22/2009-15
Image
Odluka o izmenama i dopunama odluke o formiranju zona toplifikacije i gasifikacije
Preuzmi

Пословна стратегија и развој

Image
Средњорочни план пословне стратегије и развоја
Преузми
Image
Дугорочни план стратегије и развоја
Преузми

Интерни правилници

Image
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP Toplana Šabac
Preuzmi
Opis
Image
Pavilnik o uslovima i korišćenju službenih automobila
Preuzmi
Opis
Image
Pavilnik o proceduri pražnjenja instalacija
Preuzmi
Opis
Image
Pavilnik o upravljanju otpadom
Preuzmi
Opis
Image
Program osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara
Preuzmi
Opis
Image
Plan primene mera za spečavanje širenja COVID 19
Preuzmi
Opis
Image
Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata
Preuzmi
Opis
Image
Pravilnik o izradi i sprovodjenju plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti
Preuzmi
Opis
Image
Pravilinik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
Preuzmi
Opis
Image
Pravilinik za odredjivanje visine nadoknade za priključak na toplovodnu mrežu daljinskog grejanja
Preuzmi
Opis
Image
Pravilinik o postupku provere alkoholisanosti
Preuzmi
Opis
Image
Pravilinik o pristupu informacijama od javnog značaja
Preuzmi
Opis
Image
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
Preuzmi
Opis
Image
Pravilnik o prekovremenom radu sa obrascem dnevne evidencije o prekovremenom radu
Preuzmi
Opis
Image
Pravilnik o uslovima i načinu rešavanja reklamacije kupaca
Preuzmi
Opis
Image
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti
Preuzmi
Opis
Image
Odluka o imenovanju lica za prijem inf. - uzbunjivanje
Preuzmi
Opis
Image
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih lica
Preuzmi
Opis
Image
Pravilnik o stimulaciji
Preuzmi
Opis
Image
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o pristupu javnim informacijama
Preuzmi
Opis
Image
Program za osposobljavanje zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu
Preuzmi
Opis
Image
Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala
Preuzmi
Opis
Image
Pravilnik o poklonima
Preuzmi
Opis
Image
Pravilnik o merama naplate dospelih potraživanja
Preuzmi
Opis