Opšta akta

Image
Odluka o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom
Preuzmi
"Službeni list grada Šapca" broj 11/19
Image
Pravila rada distributivnog sistema prirodnog gasa JKP "Toplana - Šabac"
Preuzmi
Saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije od 16.07.2015.
Image
Tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije za krajnje kupce
Preuzmi
"Službeni list grada Šapca" br. 11/2019
Image
Odluka o formiranju zona toplifikacije i gasifikacije
Preuzmi
"Službeni list grada Šapca" br. 11/2019
Image
Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije JKP "Toplana - Šabac"
Preuzmi
"Službeni list grada Šapca" br. i Odluka gradskog veća 06-22/2009-15
Image
Odluka o izmenama i dopunama odluke o formiranju zona toplifikacije i gasifikacije
Preuzmi

Poslovna strategija i razvoj

Image
Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja
Preuzmi
Image
Dugoročni plan strategije i razvoja
Preuzmi

Interni pravilnici

Image
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP Toplana Šabac
Preuzmi
Opis
Image
Pavilnik o uslovima i korišćenju službenih automobila
Preuzmi
Opis
Image
Pavilnik o proceduri pražnjenja instalacija
Preuzmi
Opis
Image
Pavilnik o upravljanju otpadom
Preuzmi
Opis
Image
Pravilinik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
Preuzmi
Opis
Image
Pravilinik za odredjivanje visine nadoknade za priključak na toplovodnu mrežu daljinskog grejanja
Preuzmi
Opis
Image
Pravilinik o postupku provere alkoholisanosti
Preuzmi
Opis
Image
Pravilinik o pristupu informacijama od javnog značaja
Preuzmi
Opis
Image
Odluka o imenovanju lica za prijem inf. - uzbunjivanje
Preuzmi
Opis
Image
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih lica
Preuzmi
Opis
Image
Pravilnik o stimulaciji
Preuzmi
Opis
Image
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o pristupu javnim informacijama
Preuzmi
Opis