Јавни конкурс за пријем радника

ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац ул.Ђуре Јакшић бр. 1., 15000 Шабац расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА НА РАДНО МЕСТО МОНТЕР
Радни однос се заснива на одређено време у трајању од 24 месеца, уз
могућност продужења радног односа закључивањем уговора о раду на
неодређено време.
Врста посла:
– Монтер
– Број извршилаца – 3
Кандидат треба да испуњава следеће услове:
– ССС – машинске струке
– радно искуство – 3 године
Посебни услови:
– возачка дозвола „Б“ категорије;
Уз пријаву је потребно поднети :
-оверену фотокопију дипломе о стручној спреми
-доказ о радном искуству
-радну биографију
-пожељно приложити и уверења о стручној оспособљености заваривача
(гасним или електро поступком).
Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати
Пријава се подноси на адресу :
ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац , ул. Ђуре Јакшић бр. 1., 15000 Шабац,
или на e-mail: office@toplanasabac.rs